The Locals | The Douglas Dauntless | Dauntless Videos | War Stories | War Documents | South Pacific Map | Training Photos
Corbett, H.B.
1st Lt. Howard B. Corbett, Lufkin, Texas
VMSB243.COM