The Locals | The Douglas Dauntless | Dauntless Videos | War Stories | War Documents | South Pacific Map | Training Photos
Hooper, D.L.
2nd Lt. Don L. Hooper, Lynn, Mass.
VMSB243.COM